Ny tolkelov

Ny tolkelov

Publisert av Anne-Cathrine Thijn Sverdrup den 30.08.22.

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) - Lovdata

NLL har fått presisert fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at brukere som mottar logopediske tjenester fra privatpraktiserende logopeder som har refusjonsavtale med Helfo utfører behandling på vegne av det offentlige, og er med det omfattet av tolkeloven, jf.§ 2 tredje ledd, annet punktum.

Det er den privatpraktiserende logopedens ansvar å bruke tolk når det enten følger av lov, er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste, jf. tolkeloven § 6 første ledd.   

Helsedirektoratet har en veileder om kommunikasjon via tolk i helsetjenesten: 

Rapportmal (helsedirektoratet.no)

Denne veilederen er under revidering etter at tolkeloven trådte i kraft.

 

Mvh

Katrine Kvisgaard
Leder NLL