Phd Presentasjon - Andréa Chanell Jønsberg

Phd Presentasjon - Andréa Chanell Jønsberg

Publisert av Norsk tidsskrift for logopedi den 01.01.21. Oppdatert 23.11.21.

Navn: Andréa Chanell Jønsberg
Bakgrunn: Master i spesialpedagogikk med fordypning i audiopedagogikk ved UiO 2017-2019
Tilknyttet: Institutt for spesialpedagogikk, UiO
Cirka tidsperiode: 2020-2024
Arbeidstittel for PhD-prosjektet: Byggeklosser for ordforrådet – språkintervensjoner for barn med hørselstap i skolealder.
Kort beskrivelse av prosjektet, inkl. tema og formål:
Temaet for prosjektet er språkintervensjoner for barn med hørselstap, med fokus på barn i skolealder.

Det å ha et hørselstap kan få konsekvenser for ulike områder av språkutviklingen, og grammatiske ferdigheter er spesielt utsatt (Duchesne, 2015). Allerede ved skolestart finner man forskjeller i ordforråd når man sammenlikner barn med og uten hørselstap (Tomblin et al., 2018). Dette skyldes blant annet at barn med hørselstap ikke har like gode muligheter til å plukke opp nye ord fra omgivelsene.

Et godt ordforråd er viktig i dagligdags kommunikasjon, men også for utvikling av lese- og skriveferdigheter og for å lære gjennom språket. Kunnskap om de minste meningsbærende enhetene i språket, morfemene, har vist seg å bidra positivt til utviklingen av både ordforråd og lese- og skriveferdigheter (Lyster, Lervåg & Hulme, 2016).

Prosjektet har to hovedformål: det første er å fremskaffe kunnskap om språkintervensjoner for barn med hørselstap. Dette skal jeg gjøre gjennom en systematisk gjennomgang og meta-analyse av studier som undersøker effekten av språkintervensjoner for denne gruppen. Det andre formålet er å undersøke om styrking av morfologisk kunnskap kan bidra positivt til ordforrådsutviklingen hos barn med hørselstap. I denne delen av prosjektet planlegger jeg en intervensjonsstudie som tar utgangspunkt i den morfologibaserte appen Kaptein Morf.

Kilder:

Duchesne, L. (2015). Grammatical competence after early cochlear implantation. I M. Marschark & P. E. Spencer (Red.) The Oxford Handbook of Deaf Studies in Language. Oxford University Press.

Lyster, S.-A. H., Lervåg, A. & Hulme, C. (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and Writing 29(6): 1269-1288.

Tomblin J. B., Oleson, J., Ambrose, S. E., Walker, E. A. & Moeller, M. P. (2018). Early literacy predictors and second-grade outcomes in children who are hard of hearing. Child Development. 91(1):179-197.

Hovedveileder: Janne von Koss Torkildsen, Institutt for spesialpedagogikk, UiO
Medveileder: Ona Bø Wie, Institutt for spesialpedagogikk, UiO og Oslo Universitetssykehus E-postadresse: a.c.jonsberg@isp.uio.no