Norsk tidsskrift for logopedi ønsker å presentere artikler og debattinnlegg som er relatert til det logopediske fagfeltet. Tidsskriftet fungerer som meldingsblad for alle medlemmer av Norsk Logopedlag, og for å kunne presentere bredden i feltet er vi avhengig av bidrag fra medlemmene. Vi er åpne for ulike faglige standpunkt. Meningsytringene som kommer frem i de ulike innleggene står dermed for forfatterens egen regning – og deles ikke automatisk av redaksjonen. Videre er bidragsytere ansvarlig for innholdet i deres bidrag. Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme utgivelsesdato for innlevert manuskript. Hvert nummer vil bli publisert på Norsk logopedlags internettside. Artikler også bli gjort tilgjengelig på Norsk logopedlags Facebook-sider.

Redaksjonen er svært glad for at du vil skrive i Norsk tidsskrift for logopedi. Hvis du følger noen praktiske og tekniske råd, sparer du redaksjonen for mye arbeid.

Praktiske og tekniske råd

1) Artikkelen skrives i Word eller Open Office.

2) Artikkelen innledes med hovedoverskrift. I tillegg til hovedoverskriften kan det brukes overskrifter på to nivå. Artikkelens overskrifter skal ikke være nummererte.

3) Artikkelen skal ha en ingress på ca. 50-70 ord.

4) All litteratur som er brukt i artikkelen skal oppføres som kilde. Kildeliste settes i alfabetisk orden avslutningsvis i artikkelen.

5) Lengden på artikkelen bør ikke overstige ca. 4200 ord.

6) Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en linje. Linjelengden i tidsskriftet er ikke det samme som i ditt dokument.

7) Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift kun ved markering av avsnitt.

8) Artikkelen skal ha en presentasjon av forfatter, med bilde, faglig bakgrunn, nåværende arbeidssted og e-postadresse. Den skal være på ca. 20-50 ord.

9) Bilder og logoer lagres i JPG, TIFF eller EPS i så stor oppløsning som mulig.

10) Alt sendes til redaktør på e-post redaktor.ntl@gmail.com
Ett eksemplar av bladet sendes forfatteren(e) etter publisering. Adressen bladene skal sendes til må derfor oppgis.

Norsk tidsskrift for logopedi er anerkjent som et vitenskapelig tidsskrift. Dette innebærer at redaksjonen har et system for fagfellevurdering av forskningsartikler. En fagfelleordning krever tid og innsats, og det forutsettes derfor at manuskriptet ikke er innsendt til, og vurderes av, andre tidsskrifter samtidig. Artikler som publiseres i Norsk tidsskrift for logopedi vil bli gjort tilgjengelig på Norsk logopedlags hjemmesider og på Utdanningsnytt.no, i tillegg til at de kan bli bli gjort tilgjengelige gjennom Norsk logopedlags Facebook-sider. Vi mottar forskningsartikler løpende.

Forskningsartikler sendes til redaktør på e-post: redaktor.ntl@gmail.com

Forfatterveiledning, forskningsartikler

1) Norsk tidsskrift for logopedi publiserer forskningsartikler av relevans for det logopediske fagfeltet. Artiklene kan være empiriske artikler, litteraturstudier, teoretiske artikler, metodeartikler eller kasusstudier.

2) Det kan brukes overskrifter på to nivå. Artikkelens overskrifter skal ikke være nummererte. Avsnitt markeres med dobbelt linjeskift uten innrykk. Bruk linjeskift kun ved markering av avsnitt. Ikke bruk bindestrek ved orddeling på slutten av en linje. Arkene pagineres. Artikkelen bør ikke overskride 6000 ord.

3) Referansestilen bør være konsekvent, og gjerne følge prinsippene fra the American Psychological Association (APA) 7th. Referanselisten skal være alfabetisk. Navn på tidsskrift skal angis i sin helhet. Forfatterne har ansvar for at referansene er korrekte.

4) Tabeller og figurer skal ha tittel, nummer og forklaring/kilde. Merk av i teksten omtrent hvor hver tabell/figur skal stå.

5) Noter skal komme som sluttnoter, og nummereres fortløpende. Antall noter bør begrenses.

6) Artikkelen skal ha et sammendrag på norsk på maksimalt 100 ord. Den skal også ha et sammendrag på engelsk som ikke skal overstige 150 ord.

7) Fordi artikkelen skal vurderes anonymt av en fagfelle bør ikke forfatterens navn oppgis i teksten.

8) Følgeskriv: En presentasjon av forfatter/ne (gjerne med bilde), faglig bakgrunn, nåværende arbeidssted og epost-adresse legges ved i eget dokument. Presentasjonen av hver forfatter skal være på ca. 20-50 ord. Oppgi også antall ord i artikkelen. Ett eksemplar av bladet sendes forfatteren(e) etter publisering. Adressen bladene skal sendes til må derfor oppgis.

Når dere har sendt inn en forskningsartikkel til Norsk tidsskrift for logopedi vil redaksjonen gjøre en første vurdering av artikkelen. Dersom de vurderer artikkelen som relevant for tidsskriftet vil én eller to fagfeller gjøre en grundigere vurdering. Basert på vurderingen anbefaler fagfellene om artikkelen bør publiseres i tidsskriftet eller ikke. Dersom de anbefaler publisering vil det ofte være behov for større eller mindre revideringer. Forfatterne sender inn en ny versjon av artikkelen, der de tar hensyn til innvendingene fra fagfellene. De bør også sende med et følgebrev der de beskriver hvilke endringer de har gjort, alternativt også et dokument med «spor endringer».