A. AVGRENSNING OG KONSEKVENSER

1. Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP).

Lagets medlemmer skal utøve faget logopedi gjennom diagnostisering, undervisning og behandling. Faget omfatter også forsknings- og utviklingsarbeid og forebyggende arbeid. Den som er medlem av Norsk Logopedlag kan betegne seg som logoped MNLL og er utøver av faget logopedi.

2. En yrkeshandling som er i strid med de yrkesetiske retningslinjene, regnes som uetisk yrkespraksis.

3. Når et medlem av organisasjonen viser uetisk yrkespraksis, kan dette bli gjenstand for vurdering i organisasjonens yrkesetiske råd.

B. KVALIFIKASJONER

1. Et medlem som utøver logopedisk virksomhet, skal ha godkjent logopedutdanning i henhold til NLLs vedtekter.

2. Et medlem som ikke har avsluttet sin logopediske grunnutdanning, skal ikke utføre selvstendig logopedisk arbeid.

3. Et medlem har ansvar for å øke sin kunnskap og kompetanse innen logopediske fagfelt.

C. FORHOLD TIL ELEV/PASIENT/KLIENT/BRUKER

1. Et medlem skal ikke garantere, muntlig eller skriftlig, resultatene av noen form for logopedisk undersøkelse, undervisning, behandling eller rådgivning.

2. Et medlem skal vise varsomhet ved rådgivning overfor personer som medlemmet ikke har hatt til undersøkelse eller har arbeidet med direkte. Diagnostisering per korrespondanse skal ikke forekomme.

Dette utelukker ikke at en gjennom korrespondanse kan følge opp tidligere behandling. Det forhindrer heller ikke at en kan gi generell informasjon av opplysningsmessig karakter.

3. Et medlem plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til konfidensielle opplysninger om klienten. En skal likevel gi opplysninger der lovverket pålegger plikt (Jf. ’Lov om offentlig forvaltning’).

4. Et medlem skal sørge for forsvarlig arkivering av alle typer dokument, og for makulering/sletting av arbeidsnotater.

5. Et medlem skal ikke fortsette å arbeide med en person når det synes klart, at vedkommende ikke vil ha utbytte av logopedisk arbeid.

6. Et medlem skal vise varsomhet i sitt arbeid for unngå uheldige virkninger for klienten, og ikke misbruke den tillit som vises han / henne i yrkesutøvelsen.

7. Et medlem skal ikke involvere seg i et privat avhengighetsforhold til klienten.

8. Et medlem skal samarbeide med relevante fagpersoner, søke faglig bistand, og eventuelt henvise klienten til andre spesialister.
9. I den grad det er mulig, skal logopeder ikke arbeide med samme klienter ioffentlig stilling og privat praksis.

D. FORHOLD TIL KOLLEGER OG ANDRE

1. Et medlem bør vise lojalitet overfor kolleger og bør søke å etablere et godt samarbeid med dem og med representanter for andre yrkesgrupper.

2. Et medlem bør formidle sin faglige viten, erfaring og praktiske ferdigheter til kolleger og logopedstudenter.

3. Et medlem bør gå aktivt ut og informere andre om det logopediske fagfeltet og om de tjenester logopeder kan yte.

4. Et medlem bør informere og veilede foresatte og pårørende når det er aktuelt.

BRUK AV FACEBOOK, KLIKK HER FOR RETNINGSLINJER

De yrkesetiske retningslinjene er utarbeidet av Norsk Logopedlag, som er logopedenes faglige interesseorganisasjon.