Norsk Logopedlag er en organisasjon for logopeder og arbeider i samsvar med de lover og regler som gjelder for The International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) og European Speech and Language Association (ESLA). Lagets medlemmer skal utøve faget logopedi gjennom diagnostisering, undervisning og behandling. Faget omfatter også forsknings- og utviklingsarbeid og forebyggende arbeid. Den som er medlem av Norsk Logopedlag kan betegne seg som logoped MNLL og er utøver av faget logopedi.

1. En yrkeshandling som er i strid med de yrkesetiske retningslinjene, regnes som uetisk yrkespraksis.

2. Når et medlem av organisasjonen viser uetisk yrkespraksis, kan dette bli gjenstand for vurdering i organisasjonens yrkesetiske råd. 

1. Et medlem som utøver logopedisk virksomhet, skal ha godkjent logopedutdanning i henhold til NLLs vedtekter.

2. Et medlem som ikke har avsluttet sin logopediske grunnutdanning, skal ikke utføre selvstendig logopedisk arbeid.

3. Et medlem har ansvar for å vedlikeholde og øke sin kunnskap og kompetanse innen logopediske fagfelt. 

1. Et medlem skal ikke garantere, muntlig eller skriftlig, resultatene av noen form for logopedisk undersøkelse, undervisning, behandling eller rådgivning.

2. Et medlem skal vise varsomhet ved rådgivning overfor personer som medlemmet ikke har hatt til undersøkelse eller har arbeidet med direkte. Diagnostisering per korrespondanse skal ikke forekomme.

3. Dette utelukker ikke at en gjennom korrespondanse kan følge opp tidligere behandling. Det forhindrer heller ikke at en kan gi generell informasjon av opplysningsmessig karakter.

4. Et medlem plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til konfidensielle opplysninger om bruker. En skal likevel gi opplysninger der lovverket pålegger plikt 5. (Jf. ’Lov om offentlig forvaltning’).

6. Et medlem skal sørge for journalføring og forsvarlig oppbevaring av alle typer dokument. Jf. Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven)-18.

7. Et medlem skal ivareta brukers rett til medbestemmelse. Tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres i samråd med bruker og/eller pårørende. Den logopediske tjenesten avsluttes ved måloppnåelse eller når bruker ikke kan nyttiggjøre seg tiltaket.

8. Et medlem skal vise varsomhet i sitt arbeid for å unngå uheldige virkninger for brukeren, og ikke misbruke den tillit som vises han / henne i yrkesutøvelsen.

9. Et medlem skal ikke involvere seg i et privat avhengighetsforhold til brukeren. Et medlem må være særlig oppmerksom på de utilsiktede konsekvenser som kan oppstå ved kontakt med brukere via sosiale medier. (Viser til NLLs reviderte retningslinjer for bruk av sosiale medier).

10.Et medlem skal samarbeide med relevante fagpersoner, søke faglig bistand, og eventuelt henvise brukeren til andre spesialister.

11.I den grad det er mulig, skal logopeder ikke arbeide med samme brukere i offentlig stilling og privat praksis. 

1. Et medlem bør vise lojalitet overfor kolleger og bør søke å etablere et godt samarbeid med dem og med representanter for andre yrkesgrupper.

2. Et medlem bør formidle sin faglige viten, erfaring og praktiske ferdigheter til kolleger og logopedstudenter.

3. Et medlem bør gå aktivt ut og informere andre om det logopediske fagfeltet og om de tjenester logopeder kan yte.

4. Et medlem bør informere og veilede foresatte og pårørende når det er aktuelt.

* Digitale medier er ikke private. Det som skrives der kan bli lest av mange og muligheter for videreformidling er til stede. Det kan være vanskelig eller dirkete umulig å fjerne det som skrives der.

• Digital dømmekraft, evnen til å vurdere andres og egne handlinger på netter, innebærer blant annet vår evne til kritisk refleksjon ved bruk av Personopplysningsloven, nettvett og opphavsrett.

• Sosiale medier kan være gode fora for informasjonsutveksling og faglige diskusjoner, men deltakelse må ikke gå utover våre profesjonsetiske prinsipper.

1. Taushetsplikten gjelder fullt ut ved bruk av sosiale medier Ikke publiser personopplysninger. Vær varsom ved bruk av eksempler og videreformidling av historier om enkeltpersoner. Selv i anonymisert form kan særtrekk være slik at en person gjenkjennes. Selv om en har fått samtykke fra en person må en trå varsomt, da informasjoner også kan angå andre personer, direkte eller indirekte.
2. Vær gjerne aktiv og delta i faglige diskusjoner på et generelt nivå. Du er personlig ansvarlig for det som legges ut, og det blir liggende på nettet. Gjør det klart at du uttaler deg på egne vegne, i faglige og politiske spørsmål. Vær varsom med å publisere informasjoner om deg selv som kan misbrukes av andre. Vær oppmerksom på skillet mellom private vennesider og mer offentlige og profesjonelle sider, knyttet til firma, bedrift eller organisasjon.
3. Vær bevisst på din rolle som fagperson, i forhold til enkelt individ og arbeidsplass. Unngå privat kommunikasjon på nett med personer du har et profesjonelt forhold til. Nye vennerelasjoner skal ikke opprettes med personer der en har en profesjonell relasjon. Åpen nettkontakt mellom bruker og behandler kan være brudd på taushetsplikten. Opptre på en måte som ikke er i strid med logopeders yrkesetiske retningslinjer.

Vedtekter og retningslinjer for Norsk Logopedlag må oppdateres i henhold til dette.

 

BRUK AV FACEBOOK, KLIKK HER FOR RETNINGSLINJER

De yrkesetiske retningslinjene er utarbeidet av Norsk Logopedlag, som er logopedenes faglige interesseorganisasjon.