Nytt fra styret

Nytt fra styret

Publisert av Norsk tidsskrift for logopedi den 01.01.21. Oppdatert 23.11.21.

Pandemiåret 2020 har gitt oss mange nye erfaringer på flere plan.  Siden vi måtte avlyse Landsmøtet i juni 20 har styret i NLL fortsatt arbeidet i henhold til handlingsplanen som gjelder for Landsmøteperioden 2018-2020. Vi er glade for at vi fikk avviklet utsatt Vårkonferanse i oktober, og nå har vi invitert til digital Vinterkonferanse 1. til 12. mars og Landsmøte lørdag 13. mars 2021. Planen er at Styret og fagutvalget skal være fysisk til stede og administrere arrangementet fra Losby Gods i Lørenskog.

Akkurat i skrivende stund ser vi dessverre en nedslående utvikling med mutert virus i mange kommuner og ny alvorlig nedstenging av de berørte områdene. Men vi har håp om at tiltakene som settes inn har god effekt så utviklingen bremses, slik at vi kan avvikle våre arrangementer som planlagt.

Vi ser med spenning fram til å avvikle digital Vinterkonferanse. Fagutvalget har gjort en strålende jobb og vi mener at den planlagte løsningen med foredrag, som den enkelte kan laste ned på et tidspunkt som passer, er fremragende.

En felles panelsamtale fredag 12.3. gir deltakerne mulighet til å stille foreleserne direkte spørsmål. Det blir en flott avslutning og en fin ramme for en felles oppsummering.

Landsmøtet skal avvikles lørdag 12.3. fra kl. 14.00 – 17.00. Vi håper at digital deltakelse appellerer, og at mange av dere vil melde dere på.

I januar 2020 var vi oppløftet etter at myndighetene vår/høst-19 hadde satt fart i behandling av autorisasjonssaken og utredet forslag til nye og bedre løsninger for å knytte private logopeder nærmere kommunen. Kommunenes ansvar for å sikre at innbyggere som har behov for logopediske tjenester får det, er også satt på kartet.Koronapandemien har dessverre satt disse prosjektene på vent. Men vi har, i disse dager, fått nye signaler om at sakene skal tas opp igjen, noe som gir oss nytt håp for gode løsninger.

Helsedirektoratet (HDIR) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på ingen måte ligget på latsiden denne perioden. På den ene siden har de ivaretatt Norge, dag etter dag, på en forbilledlig måte. Samtidig vil jeg også påpeke og løfte fram hvordan de nevnte myndighetene, har ivaretatt oss som yrkesgruppe, gjennom hele perioden. Nye retningslinjer og smittevernregler er kommet på løpende bånd, og NLL er raskt blitt orientert og innlemmet i dette arbeidet. Det står stor respekt av det arbeidet som er gjort gjennom hele pandemien.

I desembernummeret nevnte jeg at NLL sitt arbeid med å utvikle NLL sin rolle i forbindelse med en spesialiseringsordning, var blitt forsinket på grunn av pandemien. Ved nærmere gjennomgang av ordningen, slik den til nå var utviklet, måtte vi i desember, innse at ordningen som lå klar var blitt svært omfattende og kostnadskrevende både for NLL og den enkelte logoped som skulle ta studiet. Vi måtte sette foten ned og avslutte samarbeidet i arbeidsgruppen. Styret og vi som har representert NLL i dette arbeidet mener det vil være uforsvarlig å utvikle den modellen på nåværende tidspunkt.

Dette betyr at Landsmøtet må ta stilling til om styret skal fortsette å arbeide mot en spesialiseringsordning i neste periode. Dette vil bli utdypet nærmere i juninummeret.

Utdanningsgruppen, i regi av NLL, er satt sammen av representanter fra de ulike studiestedene som utdanner logopeder, har gitt uttrykk for at NLL bør utvikle en slik ordning på sikt, men at mye taler for at vi i første omgang bør jobbe for å styrke grunnutdanningen i logopedi. Målet må være å utvikle en femårig logopedutdannelse (treårig bachelor og toårig master).Enkelte medlemmer i NLL har gitt uttrykk for et ønske om å utvikle en audiologopedutdannelse. Per i dag er dette ikke en retning som Norsk logopedlag vil fremme. Logopedi er et eget fag, med mange retninger; taleflyt, språkvansker, afasi, svelgvansker, kommunikasjonsvansker grunnet ervervet sykdom, lese- og skrivevansker, rådgiving, etc. Logopedutdannelsen er et viktig satsingsområde for NLL, og mye kan tale for at vil bør forsterke arbeidet med å utvikle logopedutdannelsen på en måte som gir studenten dypere innsyn og kunnskap i de ulike fagområdene, gjennom flere år og mer praksis.

Det er nok et behov for å avklare hvilken retning NLL skal ta i disse spørsmålene i tiden framover.

Flere regionslag benytter en abonnementsordning som heter StyreWeb. Dette er digital plattform for administrering av styrearbeid, og er utviklet særskilt for frivillige organisasjoner som opererer med et hovedlag og flere regionslag. Styret er blitt oppfordret fra flere av disse om at NLL som organisasjon, knytter seg til denne plattformen. Styret har undersøkt dette nærmere og har nå inngått avtale med StyreWeb. Avtalen innebærer blant annet . en felles registreringsordning for medlemsregister. Dette vil hjelpe både det enkelte medlemmet å registrere ny adresse etc., og samtidig gi oversikt over medlemmer i den enkelte region og i laget totalt. Modellen blir presentert nærmere et i tidsskriftet.

Omorganisering av fylker i Norge, som trådte i kraft 1.1.20, har påvirket vår regionsmodell. I kjølvannet av dette har det oppstått nye navn på flere regionslag. Landsmøtet skal derfor behandle nedlegging av noen regionslag og opprettelse av nye. Dette kan du også lese nærmere om i tidsskriftet.

Pandemien har påvirket oss alle. Ikke minst ute i regionene. Det har ikke vært mulig å gjennomføre det programmet som var planlagt for dette året, men mange har tilpasset seg den digitale strategien, og nå i januar har det vært avholdt digitale kurs og årsmøter over hele landet.

I kjølvannet av disse har noen driftige medlemmer blitt takket av etter stor innsats i lokallaget, og nye medlemmer har tatt opp stafettpinnen for å føre arbeidet videre. Styret i NLL takker alle for fantastisk innsats, og ønsker alle nye velkommen og lykke til med spennende styrearbeid!

Og til alle dere som i en årrekke har vært medlemmer, med og uten spesifikke verv, vil jeg også overbringe en stor takk! NLL er basert på – og helt avhengig av – engasjerte og aktive medlemmer som brenner for faget og som bidrar til å utvikle logopedien både gjennom jobb og som representanter for NLL.

Styret ønsker alle en frisk og nydelig vår!

 

 Beste hilsen

Gro Nordbø, leder NLL