Viktig info for privatpraktiserende

Viktig info for privatpraktiserende

Publisert av Irene Chashah van Slooten den 16.06.21. Oppdatert 13.10.21.

Høringsbrev om forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg på regjeringen.no.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Forslaget gjelder blant annet tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger. Videre foreslås at Norsk helsenett SF gis lovhjemmel til å innhente personopplysninger fra Folkeregisteret uten hinder av taushetsplikt og til å etablere en kopi av Folkeregisteret.

Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av e-helseloven

Høringsfrist 18. august 2021.

Departementet ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.

Høringsbrev 15 juni 21

Høringsinstanser 15 juni 21

Høringsnotat  15 06 21